STROPNÁ KONŠTRUKCIA 

 

  Všeobecne:

- Strop slúži na predelenie dvoch samostatných podlaží, alebo oddeľuje obytnú časť od podkrovia ( ktoré slúži ako

   odkladací priestor).

-  Strop by mal  byť vodorovný, požiarne odolný, pevný, u poschodových domov dostatočne akusticky vyriešený 

   a u bungalovov zase dostatočne zateplený a odvetrný.

- Podľa konštrukcie sa stropy delia na povalové, trámové, kazetové. V súčasnosti sa najčastejšie používajú stropy :   

   fošňové, krabicové,  drevo-betónové, trámové, alebo zo zložených  nosníkov tvaru „I“. 

- Stropnice môžu byť zo spodu viditeľné ( priznané) spracovanie takéhoto stropu je náročné na materiál aj na  

   samotné remeselné prevedenie. Priznané stropy sú aj značne náročnejšia na špeciálny spojovací materiál. Zväčša   sa používajú stropy, ktoré sú zo spodu uzavreté napr. sádrokartónom.

- stropnice môžu byť vyrobené z rastlého dreva, alebo KVH. V prípade priznaných stropníc je vhodné pužiť LLD

   ( BSH) kvôli vzhľadu.

 - stropy je možné realizovať dvoma spôsobmi: 

A,  priamo na stavbe zo stropníc, ktoré sa samostatne kotvia z vrchu a na ne sa potom montuje záklop. Pomerne   zdĺhavý spôsob. U tohto spôsobu nie je možné postaviť v ten istý deň aj panely poschodia, čo v praxi znamená, že treba, aby žeriav prišiel ešte min. krát na stavbu kvôli montáži panelov poschodia. Predĺženie montáže znamená značne veľké  riziko kvôli počasiu. Izolácia, fólia a rošt sa zospodu montujú dodatočne až po ukončení strechy, kedy je isté, že stavba nepreprší.

B,   Je jednoduchšie a pohodlnejšie vyrobiť vo výrobe stropné panely, ktoré sa na stavbe uložia ako kompletné celky

      vo veľmi krátkom čase ( do 3 hodín už vrátane kotvenia stropu o panely prízemia) a znižuje sa tým riziko, že 

      stavba preprší a na viac sa ešte v ten deň dá pokračovať v stavbe panelov poschodia a krovu.  Stropný panel je už vo výrobe vyplnený vatou, z vrchu má záklop, zo spodu fóliu a rošt. Taktiež má pripravené (predvŕtané) otvory

      pre kotvenie o panely prízemia.           

- Osovú vzdialenosť stropníc určuje  statický výpočet pre konkrétnu stavbu !!!

 

Zameriam sa podrobnejšie  iba na konštrukciu dvoch stropov, ktoré sa v súčasnosti  najčastejšie používajú v montovaných domoch:  A, Strop, ktorý oddeľuje dve samostatné podlažia viacpodlažných domov.

                                          B, Strop na bungalovom ( zateplený na celú výšku stropnice) 

 

 

 

                 A, Strop, ktorý oddeľuje dve samostatné podlažia viacpodlažných domov.

Strop v takejto skladbe je možné poskladať priamo na stavbe, alebo vyrobiť vo výrobnej hale a na stavbu priviesť ako hotové panely. Cementový poter a protikročajová vrstva  ( podlaha) sa vždy dokončujú až na stavbe.

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby stropu !!!

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:  

1, Sádrokartón:  a,  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)

                           b, so zvýšenou požiarnou odolnosťou   ( všetky ostatné miestnosti)

    Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, 15mm, alebo 2 x 12.5mm  

2, Rošt z rastlého dreva SM/JD 30až40x60až80mm  namontovaný kolmo na stropnice, alebo rošt z CD profilov.  

    V priestore roštu je vedená elektroinštalácia. 

3, Fólia  v tomto prípade fólia nemusí byť vzduchotesne zlepená ( slúži len ako zábrana proti posunu vaty smerom 

    k sádrokartónu) V strope nad kúpeľňou je však nutné aby nebola porušená.

4, Stropnica  z rastlého dreva SM/JD, alebo z KVH 60až80x200až240mm.  Priestor medzi stropnicami je  vyplnený

     vatou o hrúbke od 60 do 120mm. Izolácia v tomto prípade slúži len ako izolácia proti hluku a zároveň zvyšuje

     požiarnu odolnosť stropu. Masívne stropnice je možné nahradiť nosníkmi zloženého prierezu.

5, Záklop stropu OSB3 hr. min 22m, alebo debnenie zo SM/JD dosák hr.min 24mm.

6, Podlaha poschodia + podlahovina  60 až 140 mm.  (Rozpísané v časti podlahy.)

 

 

 

 

 

                            B, Strop na bungalovom ( zateplený na celú výšku stropnice)

 

 

 

Používa sa hlavne vtedy ak bungalov nemá suterén a priestor nad stropom bude slúžiť ako odkladací priestor.

Strop je kompletne zateplený a je aj dostatočne odvetraný.  Zo spodu medzi stropnicou a roštom je fólia, ktorá slúži ako parozábrana, preto musí byť dokonale zlepená na celej ploche stropu a taktiež je nutné aby bola dodatočne zlepená aj s fóliou (parozábranou), ktorá je v obvodovej stene. Ak v pozdĺžny spoj dvoch stropných panelov je presne nad priečkou je nutné nad priečku ešte pred montážou stropu položiť pás fólie, ktorým sa potom prelepí fólia medzi jednotlivými panelmi.

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby stropu !!!

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:  

1, Sádrokartón:  a,  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)

                           b, so zvýšenou požiarnou odolnosťou   ( všetky ostatné miestnosti)

    Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, 15mm, alebo 2 x 12.5mm  

2, Rošt z rastlého dreva SM/JD 30až40x60až80mm  namontovaný kolmo na stropnice, alebo rošt z CD profilov.  

    V priestore roštu je vedená elektroinštalácia. 

3, Fólia- parozábrana. Musí byť dokonale zlepená na celej ploche stropu a taktiež je nutné, aby bola dodatočne 

     zlepená s fóliou (parozábranou), ktorá je v obvodovej stene.

4, Stropnica  z rastlého dreva SM/JD, alebo z KVH 60až80x220až240mm  Priestor medzi stropnicami je vyplnený

     vatou na celú výšku stropnice . Masívne stropnice je možné nahradiť nosníkmi zloženého prierezu.

5, Kontralatovanie hr. 30 až 40mm uložené s medzerami.

6, Záklop stropu OSB3 hr. min 22m, alebo debnenie zo SM/JD dosák hr.min 24mm. V prípade ak sa použijú ako

     záklop SM/JD dosky a sú uložené aspoň s 2mm medzerami medzi sebou bolo by možné vylúčiť kontralatovanie.

     Takýto spôsob však nie je možné vždy použiť, kvôli nedostatočnému zavetrenie stropu.  Možnosť použitia

     takéhoto záklopu určí, alebo vylúči statický výpočet.